Obchodní podmínky stěhování a vyklízení

Základní ustanovení – nezbytná právní omáčka!

 

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný dvůr apod. (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli. Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

 

 

Informace o dodavateli, kontaktní údaje – O nás podle zákona

 

Obchodní název: Vaše stěhování s.r.o.

Místo podnikání: U Hřbitova 939, Kralupy nad Vltavou, 27801

Identifikační číslo: 08849617

Číslo účtu: 5802641339/0300

Telefon: 734 310 224

E-mail: info@vasestehovani.cz

Webové stránky: www.vasestehovani.cz

 

Spolupracující nezisková organizace: BÉTEL CZ z.s.

Sídlo: Při Trati 1233, Praha 4 – Michle, 14100

IČO:  26983982

Číslo účtu:196892898/0300

Telefon: 731501150

E-mail: info@komunitabetel.cz

Webové stránky: www.nabytkovafarma.cz nebo www.komunitabetel.cz

 

 

Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky – Jak to udělat, abychom vás stěhovali my.

 

Objednatel může dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na www stránkách dodavatele nebo e-mailem či telefonicky. Dodavatel na základě poptávky napíše či ústně sdělí nabídku služeb včetně odhadu ceny.

Objednatel podává závaznou objednávku služeb stěhování dodavateli (dále jen „objednávka“) prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS nebo písemně (způsob doručení) a to nejpozději 48 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Za objednávku se považuje i telefonický rozhovor, kde objednatel jasně slovně potvrdí svůj zájem o stěhování v daném termínu za daných podmínek.

Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů sjednání, zpravidla totožným se způsobem zadání objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 24 hodin (nejdéle však 72) od doručení, případně jinak dle dohody obou stran.

Dodavatel objednávky přijímá telefonicky mezi 9 – 17:30 od pondělí do pátku a v sobotu mezi 9 – 12. V neděli nestěhujeme ani nepřijímáme telefonické objednávky, na objednávky zaslané emailem v sobotu po 12. hodině a v neděli odpovíme v pondělí.

Potvrzením závazné objednávky dodavatelem dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování (vzniká „zakázka“).

 

 

Zrušení zakázky objednatelem – I když nás to mrzí, chápeme, že stěhování nebo vyklízení musíte někdy zrušit.

 

Objednatel může svou závaznou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena dodavatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem před vyjetím do místa stěhování. Pokud dohodnuté stěhování či vyklízení nezrušíte a auto dodavatele i s dohodnutým počtem pracovníků dorazí na místo nakládky, bude objednateli naúčtována minimální sazba dle platného ceníku.

 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele – Je nám moc líto, když vás musíme zklamat, ale někdy se to ne naší vinou může stát.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie, nečekaná a nepředvídatelná porucha auta, nehoda či onemocnění řidiče apod.

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí může být nejdéle 3 hod. V opačném případě (dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod.) má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5 %.

 

 

Právo dodavatele na změnu ceny zakázky – Proč někdy musíme cenu změnit? A nebojte, často se mění i směrem dolů, protože jsme rychlejší, než jsme odhadovali.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky, pokud se  zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednatelem v objednávce nebo se vyskytly překážky anebo situace, které nebylo možno předvídat.